i  V R Å K A

BYN   I   KYRKVÄGEN   I   CYKELLEDER   I   FORNLÄMNINGAR

VRÅKA

 
 

Intill hyttan finns ett gammalt gravfält som ett synligt minne efter tidigare innevånare på denna boplats. Fältet består av c:a 75 gravar från brons- och järnåldern i form av högar och stensättningar.

 

FORNLÄMNINGAR